Đi thẳng đến nội dung

Investment Policy

The investment policy is intended to support the implementation of 12 Points Economic Policy of the Government of the Republic of the Union of Myanmar.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Investment Policy [en]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Planning and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Chủ đề
  • Investment policy and regulations
  • Special economic zones
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a policy document, this falls in the public domain.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 12, 2016
Ngày có hiệu lực 21 tháng 12, 2016
Tài liệu tham khảo Listed on the DIRECTORATE OF INVESTMENT AND COMPANY ADMINISTRATION website: https://www.dica.gov.mm/en/policy-law
Link gốc Available at: https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/inv_policy_21-12-2016_.pdf
Liên hệ

DICA HEAD OFFICE No. 1, Thitsar Road, Yankin Township, Yangon. Contact: 01 658102

Các từ khóa sez
Ngày đăng tải tháng 6 24, 2019, 06:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 6, 2019, 05:04 (UTC)