Đi thẳng đến nội dung

Investment Promotion Act B.E. 2520

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977, amended in 2001)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Tham chiếu tài liệu # Investment Promotion Act B.E. 2520
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Đạo luật
Chủ đề
  • Investment policy and regulations
  • Laws and regulations
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

The domain law is issued by the government.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 5, 1977
Ngày có hiệu lực 4 tháng 5, 1977
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

Amended by INVESTMENT PROMOTION ACT (NO. 2) B.E. 2534 Amended by INVESTMENT PROMOTION ACT (NO. 3) B.E. 2544 Amended by INVESTMENT PROMOTION ACT (NO. 4) B.E. 2560

Tài liệu tham khảo Published in the Government Gazette Volume 94, Part 38, Special Issue, dated May 4, B.E. 2520 (A.D. 1977) Published in the Government Gazette Volume 108, Part 201, Special Issue, dated November 21, B.E. 2534 (A.D. 1991) Published in Government Gazette Volume 118, Part 110 Kor., Decree Issue, dated November 30, B.E. 2544 (A.D. 2001)
Link gốc http://www.boi.go.th/english/download/boi_forms/proact_eng.pdf http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb11/%bb11-20-9999-update.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,Investment Promotion,BOI,SEZ
Ngày đăng tải tháng 7 6, 2018, 21:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 24, 2018, 09:07 (UTC)