Đi thẳng đến nội dung

Investment Promotion Law, Lao PDR 2016

This Law defines principles, regulations and measures regarding the domestic and foreign investment promotion and administration in order to enable convenient, expeditious, transparent and proper investments, and protected by the Government to ensure the rights and benefits of investors, the state, collective and people, enabling the regional and international integration, contributing to the continuous growth of national socio-economic development in line with green growth and sustainability.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Investment Promotion Law, Lao PDR 2016

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No.14/NA
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Kinh tế và thương mại
  • Chính sách và pháp luật về đầu tư
  • Đất đai
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Yes
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 17 tháng 11, 2016
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 17 tháng 11, 2016
Ngày có hiệu lực 17 tháng 11, 2016
Tài liệu tham khảo Constitution of Lao PDR 2015, Article 67, Clause 1 Resolution of National Assemble 032/NA, dated 17 Nov 2016 Proposal of National Assembly, No 048/SCF, dated 7 Dec 2016
Link gốc http://www.investlaos.gov.la/images/IP_Law_2016_PDF/New_IP_Law_Amended_2016_for_Web_No.14_NA.17-11-2016.pdf http://www.investlaos.gov.la/images/IP_Law_2016_PDF/Final_IPL_No.14.NA_17Nov2016_Eng_30_Oct_2018.pdf
Ngày đăng tải tháng 4 8, 2019, 07:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 5, 2019, 07:16 (UTC)