Đi thẳng đến nội dung

Joint Prakas Ministry of Health and Ministry of Information on Conditions of Advertisements of Modern Medicine, Traditional Medicines, Cosmetic, Feeding Products for Infants and Children, Tobacco, and Private Medical, Paramedical and Medical Aide Services

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Joint Prakas Ministry of Health and Ministry of Information on Conditions of Advertisements of Modern Medicine, Traditional Medicines, Cosmetic, Feeding Products for Infants and Children, Tobacco, and Private Medical, Paramedical and Medical Aide Services

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Labor
  • Laws and regulations
  • Pharmaceuticals
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 2, 2006
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:06 (UTC)