Đi thẳng đến nội dung

Joint-Prakas no. 128 on the amendment of the annex schedule and Joint Prakas no. 1451 dated 03 November 2015 on the provision of public services and monetary transfers by the Ministry of Mines and Energy.

This sub-decree has been amended the table of annexes and joint Prakas no. 1451 dated 03 November 2015 on the provision of public services and monetary penalties by the Ministry of Mines and Energy instead of the annex table.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Joint-Prakas no. 128 on the amendment of the annex schedule and Joint Prakas no. 1451 dated 03 November 2015 on the provision of public services and monetary transfers by the Ministry of Mines and Energy.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 128
Cơ quan ban hành
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-Decree No. 128
Chủ đề Adaptation
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 2, 2017
Ngày có hiệu lực 3 tháng 2, 2017
Tài liệu tham khảo Ministry of Economy and Finance
Liên hệ

Ministry of Economy and Finance

Address: Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh Email: admin@mef.gov.kh Telephone number: (+855) 23 890 666

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_128__03.02.2017.pdf
Các từ khóa Amendment,Inter-Prakas no. 128
Ngày đăng tải tháng 5 11, 2023, 03:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 16, 2023, 01:11 (UTC)