Đi thẳng đến nội dung

Joint Prakas on Recruitment or Entrance Examination and Exit Examination for Associated Degree at Health Training Institutions

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Joint Prakas on Recruitment or Entrance Examination and Exit Examination for Associated Degree at Health Training Institutions

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 1035 ABS.ATM
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Education and training
  • Higher education
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 11, 2012
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:08 (UTC)