Đi thẳng đến nội dung

Kret on the Establishment of the Supreme Council on National Culture

This Kret is about the Establishment of the Supreme Council on National Culture in the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Kret on the Establishment of the Supreme Council on National Culture (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKT/0295/11
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Thủ tướng
  • Council of Ministers
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Chính phủ
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 2, 1995
Ngày có hiệu lực 19 tháng 2, 1995
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Kret_on_the_Establishment_of_the_Supreme_Council_on_National_Culture_No_0295_11_KH__19.02.1995.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 11, 2017, 07:48 (UTC)