Đi thẳng đến nội dung

Labour Law, 2013 [Lao PDR]

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Labour Law, 2013

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No. 43/NA
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Lao động
Giấy phép Giấy phép bản quyền mở
Bản quyền Yes
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 24 tháng 12, 2013
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 12, 2013
Ngày có hiệu lực 28 tháng 1, 2014
Tài liệu tham khảo Decree of the President of the Lao PDR on the Promulgation of the Labour Law (No. 068/P) 2014. Resolution of the National Assembly of the Lao People's Democratic Republic on the Approval of the Labor Law (Amended) (No. 21/NA) 2013. Labour Law 2006 (No. 06/NA).
Link gốc http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96369
Ngày đăng tải tháng 7 30, 2018, 03:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 11, 2019, 07:20 (UTC)