Đi thẳng đến nội dung

Law on Abortion

This law has an objective to determine procedures and conditions for abortion.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Abortion (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # CS/RKM/1197/06
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
  • Bộ Y tế
Cơ quan thực thi
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Maternal and child health
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 12 tháng 11, 1997
Ngày có hiệu lực 1 tháng 12, 1997
Tài liệu tham khảo National Assembly of Cambodia
Link gốc http://www.national-assembly.org.kh/tv/kh/ViewLawFile.aspx?LawDID=249
Liên hệ

National Assembly of Cambodia.

Address: Rathasaphea Street, Tonle Bassac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855-23) 213 535, 220 628 Fax: (855-23) 220 629 Email: sg@nac.org.kh, sg@national-assembly.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_Abortion_KH__12.11.1997.pdf
Các từ khóa abortion
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 00:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 31, 2017, 04:38 (UTC)