Đi thẳng đến nội dung

Law on Environmental Protection, 2012 (Lao PDR)

The Environmental Protection Law defines principles, regulations and measures related to environmental management, monitoring of protection, control, preservation and rehabilitation, with quality, of mitigating impacts and pollution created by anthropogenic loads or by nature, aiming to provide balance between social and natural environment, to sustain and to protect natural resources and public health; and contribution into the national socio-economic development and reduction of global warming.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 2012

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No. 29/NA
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Environment and natural resources policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

No constraints specified

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 12, 2012
Ngày có hiệu lực 18 tháng 12, 2012
Tài liệu tham khảo In accordance with the Constitution of the Lao PDR, Chapter IV, Article 67, Clause 1; In pursuant to the Resolution of National Assembly, No 041/NA, dated 10 Dec 2012; In pursuant to the proposal of the Standing Committee of National Assembly, No 010/SC, dated 04 Jan 2013;
Link gốc https://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/Environmental%20Protection%20%20Law.pdf http://portal.gms-eoc.org/uploads/resources/951/attachment/Lao_Law_on_Environmental_Protection_RevisedVersion_18_Dec_2012_En.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 5, 2018, 18:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 17, 2019, 03:57 (UTC)