Đi thẳng đến nội dung

Law on Approval of Investment Incentive Agreement between the Government of the United States of America and the Royal Government of Cambodia

This law states about approval of investment incentive agreement between the Government of the United States of America and the Royal Government of Cambodia on 05 August 1995.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Approval of Investment Incentive Agreement between the Government of the United States of America and the Royal Government of Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/0297/05
Cơ quan ban hành
 • King of the Kingdom of Cambodia
 • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
 • Các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa
 • Các nhà đầu tư nước ngoài
 • Quan hệ quốc tế
 • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 2, 1997
Ngày có hiệu lực 24 tháng 2, 1997
Tài liệu tham khảo The National Assembly of the Kingdom of Cambodia
Liên hệ

The National Assembly of the Kingdom of Cambodia

Rathasaphea Street, Tonle Bassac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855-23) 213 535, 220 628 Fax: (855-23) 220 629 Email: sg@nac.org.kh, sg@national-assembly.org.kh http://nac.org.kh, http://national-assembly.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_Approval_of_Investment_Incentive_Agrmn_between_the_Government_of_the_United_States_of_America_and_the_Royal_Government_of_Cambodia_KH__24.02.1997.pdf
Ngày đăng tải tháng 11 7, 2017, 03:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 7, 2017, 03:33 (UTC)