Đi thẳng đến nội dung

Law on Disaster Risk Management [Lao PDR, 2019]

The law determines the principles, regulations and measures on disaster risk management to enforce the effective, efficient and proactive actions, under the provision of information in a prompt, accurate manner. Accordingly, it aimed at establish an active surveillance to decrease the impacts of disasters to health, lives, assets, public properties, people, environment and infrastructure, as well as the post-disaster recovery, rehabilitation and renovation. This also includes the connection with regional and international stakeholders, in order to contribute to the socio-economic development towards the green growth, sustainability and prosperity.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Disaster Risk Management [Lao PDR, 2019]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No.71/NA
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Thảm họa và ứng phó khẩn cấp
Giấy phép

No license given

Bản quyền Yes
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 24 tháng 6, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 6, 2019
Ngày có hiệu lực 5 tháng 8, 2019
Tài liệu tham khảo ອີງຕາມລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ໝວດທີ 6 ມາດຕາ 67 ຂໍ້ 1; ອີງຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 15/ສພຊ ລົງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ; ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 22/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2019.
Link gốc https://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/71%E0%BA%AA%E0%BA%9E%E0%BA%8A2019.pdf
Ngày đăng tải tháng 11 14, 2019, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 14, 2019, 08:47 (UTC)