Đi thẳng đến nội dung

Law on Education

This law is aim to determine the national measures and criteria for establishing the completely comprehensive and uniform education system ensuring the principles of freedoms of studies in compliance with the Constitution of the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Education (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RK/1207/032
Cơ quan ban hành
  • Senate
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister of Education Youth and Sport
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Giáo dục và đào tạo
  • Chinh sách và quản lý nhà nước về giáo dục
  • Luật và các quy định
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 12, 2007
Ngày có hiệu lực 8 tháng 12, 2007
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM), General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_Education_KH__08.12.2007.pdf
Các từ khóa education
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 9, 2018, 08:29 (UTC)