Đi thẳng đến nội dung

Law Adopting the Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Government of the Lao People’s Democratic Republic Concerning the Promotion and Protection of Investments

Data Resources (6)

Data Resource Preview - Law Adopting the Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Government of the State of Kuwait for Economic and Technical Cooperation

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • International relations
  • Laws and regulations
  • Trade
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 7, 2009
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 00:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 07:35 (UTC)