Đi thẳng đến nội dung

Law On Marine and Island Resources and Environment

This Law prescribes integrated management of marine and island resources and protection of the marine and island environment; and the rights, obligations and responsibilities of agencies, organizations and individuals in integrated management of marine and island resources and protection of the marine and island environment of Vietnam. The protection of the marine and island environment, and the management, exploitation and use of marine and island resources of all kinds must comply with relevant laws and this Law.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on marine and island resources and environment

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 10/2015/L-CTN
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Marine and coastal areas
  • SDG14 Life Below Water
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Laws are in the public domain.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 8 tháng 7, 2015
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 7, 2015
Ngày có hiệu lực 1 tháng 7, 2016
Tài liệu tham khảo No. 10/2015/L-CTN Issue Nos 01-04/August 2015/ Official Gazette Pg. 5
Link gốc http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168548.pdf
Ngày đăng tải tháng 2 1, 2018, 04:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 11, 2018, 11:25 (UTC)