Đi thẳng đến nội dung

Law on Monogamy

The purpose of this law is to maintain peace between marriage couple in the Kingdom of Cambodia. The marriage couple has to register the marriage certificate and stay faithful to each other.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Monogamy (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/1006/026
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Constitutional Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 10, 2006
Ngày có hiệu lực 21 tháng 10, 2006
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_Monogamy_KH__21.10.2006.pdf
Các từ khóa Monogamy
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 00:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 9, 2017, 02:31 (UTC)