Đi thẳng đến nội dung

Law on Management of Pharmaceuticals

The purpose of this law is to control all types of pharmaceutical in the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Management of Pharmaceuticals (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # CS/RKM/0696/02
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
 • Bộ Y tế
Cơ quan thực thi
 • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
 • Health care policy and administration
 • Laws and regulations
 • Pharmaceuticals
 • Public health
 • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 17 tháng 6, 1996
Ngày có hiệu lực 17 tháng 6, 1996
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_Management_of_Pharmaceuticals_KH__17.06.1996.pdf
Các từ khóa medicines
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 10, 2017, 09:14 (UTC)