Đi thẳng đến nội dung

Law on public financial system

This law aims to set the basic principles for managing the entire financial system and for the preparation of financial laws in the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on public financial system

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Administration
  • Budget
Giấy phép

No license given

Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 3, 2023
Ngày có hiệu lực 10 tháng 3, 2023
Tài liệu tham khảo Telegram channel ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ
Link gốc Telegram channel ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ https://t.me/oa_channel/10366
Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_public_financial_system__03.10.2023.pdf
Các từ khóa public financial management
Ngày đăng tải tháng 3 17, 2023, 03:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 17, 2023, 03:21 (UTC)