Đi thẳng đến nội dung

Law on Revision on Financial Law 1995

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ច្បាប់ស្តីពីការកែរតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ ១៩៩៥

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # ChS/RKM/0995/01
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Government
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 8, 1995
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:55 (UTC)