Đi thẳng đến nội dung

Law on the Adoption of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction

The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, known informally as the "Ottawa Treaty", the Anti-Personnel Mine Ban Convention, or often simply the "Mine Ban Treaty", aims at eliminating anti-personnel landmines (AP-mines) around the world.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Law on the Adoption of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (KH)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/0699/07
Cơ quan ban hành
 • King of the Kingdom of Cambodia
 • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
 • Minister of Foreign Affairs and International Cooperation
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
 • Quyền con người
 • Khai khoáng
 • Phát triển xã hội
 • Chính sách và quản lý nhà nước về BHXH và cựu chiến binh
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 23 tháng 6, 1999
Ngày có hiệu lực 23 tháng 6, 1999
Tài liệu tham khảo The National Assembly of the Kingdom of Cambodia
Liên hệ

The National Assembly of the Kingdom of Cambodia

Rathasaphea Street, Tonle Bassac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855-23) 213 535, 220 628 Fax: (855-23) 220 629 Email: sg@nac.org.kh, sg@national-assembly.org.kh http://nac.org.kh, http://national-assembly.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_the_Adoption_of_the_Convention_on_the_Prohibition_of_the_Use_Stockpiling_Production_and_Transfer_of_Anti_Personnel_Mines_and_on_their_Destruction_KH__23.06.1999.pdf
Các từ khóa Ottawa Convention,Ottawa Treaty
Ngày đăng tải tháng 11 8, 2017, 02:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 8, 2017, 02:51 (UTC)