Đi thẳng đến nội dung

Law on the amendment of the law on the management and exploitation of mineral resources, promulgated by Royal Kram no. 0701/09

Law no. 0618/009 on the amendment of article 3, article 23, article 30, article 33, article 34, article 35, article 36, article 37, article 38, article 39 and article 40 of the law on the management and exploitation of mineral resources, promulgated by Royal Kram no. 0701/09

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on the amendment of the law on the management and exploitation of mineral resources, promulgated by Royal Kram No. 0701/09

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 0618/009
Cơ quan ban hành
  • King of the Kingdom of Cambodia
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Law no. 0618/009
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Mining
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 6, 2018
Ngày có hiệu lực 22 tháng 6, 2018
Tài liệu tham khảo Ministry of Mine and Energy
Link gốc http://www.mme.gov.kh/documents/247/1812201833855Amendment_Mine-Law-1.pdf
Liên hệ

Ministry of Mine and Energy

Address: #01,Preah Norodom Blvd(41), Sangkat Wat Phnom, Khan Daun penh, Phnom Penh. Tel: +855 23 219 574 Fax: +855 23 219 584 E-mail: info@mme.gov,kh Website: www.mme.gov.kh POB: 49 Postal Code: 12210

Văn bản pháp luật tham khảo Law_No_0618/009__22.06.2018.pdf
Các từ khóa Law No. 0618/009,mineral resources,amendment of the law
Ngày đăng tải tháng 7 14, 2023, 07:52 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 17, 2023, 10:13 (UTC)