Đi thẳng đến nội dung

Law on the Approval of the Agreement between the Government of the Kingdom of Cambodia and the People's Republic of China On the Promotion and Protection of Investment

The objective of this agreement is to protect and protect investment between the Royal Government of Cambodia and the People's Republic of China.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on the Approval of the Agreement between the Government of the Kingdom of Cambodia and the People's Republic of China On the Promotion and Protection of Investment

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # CS/RKM/0799/03
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
  • Senate
Cơ quan thực thi
  • Minister of Economy and Finance
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Các nhà đầu tư nước ngoài
  • Quan hệ quốc tế
  • Luật pháp và tòa án
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 7, 1999
Ngày có hiệu lực 19 tháng 7, 1999
Tài liệu tham khảo The National Assembly of the Kingdom of Cambodia
Liên hệ

The National Assembly of the Kingdom of Cambodia

Rathasaphea Street, Tonle Bassac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855-23) 213 535, 220 628 Fax: (855-23) 220 629 Email: sg@nac.org.kh, sg@national-assembly.org.kh http://nac.org.kh, http://national-assembly.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_the_Approval_of_the_Agrmn_between_the_Government_of_the_Kingdom_of_Cambodia_and_the_Peoples_Republic_of_China_On_the_Promotion_and_Protection_of_Investment_KH__19.07.1999.pdf
Ngày đăng tải tháng 11 10, 2017, 02:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 10, 2017, 02:30 (UTC)