Đi thẳng đến nội dung

Law on the Approval of the United Nations Convention on Climate Change

This Convention is an international environmental treaty. Its objective is to "stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system".

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on the Approval of the United Nations Convention on Climate Change

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/1296/35
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
  • King of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister of Environment
  • Minister of Environment
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Biến đổi khí hậu
  • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 12, 1996
Ngày có hiệu lực 24 tháng 12, 1996
Tài liệu tham khảo The National Assembly of the Kingdom of Cambodia
Liên hệ

The National Assembly of the Kingdom of Cambodia Rathasaphea Street, Tonle Bassac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855-23) 213 535, 220 628 Fax: (855-23) 220 629 Email: sg@nac.org.kh, sg@national-assembly.org.kh http://nac.org.kh, http://national-assembly.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_the_Approval_of_the_United_Nations_Convention_on_Climate_Change_KH__24.12.1996.pdf
Ngày đăng tải tháng 11 6, 2017, 02:09 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 6, 2017, 02:39 (UTC)