Đi thẳng đến nội dung

Law on the Common Statute of Civil Servants

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Law on the Common Statute of Civil Servants

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/1094/006
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Government
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 10, 1994
Ngày đăng tải tháng 1 9, 2016, 23:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 06:20 (UTC)