Đi thẳng đến nội dung

The Leave and Holidays Act, 1951 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 58)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Leave and Holidays Act, 1951 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 58)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # No. 58
Cơ quan ban hành
  • State and Regional Hluttaws
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Laws and regulations
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Domain law of Myanmar

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 1, 1952
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 1952
Tài liệu tham khảo Official Gazette
Link gốc http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/88687/101520/F678144852/MMR88687.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,Holidays of Myanmar
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2018, 19:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 15, 2020, 15:16 (UTC)