Đi thẳng đến nội dung

Letter No. 1537 on the recognition of Tumpoun indigenous community identity in Thmei village, Seda commune, Lumphat​ district, Ratanak Kiri province

The Tumpoun indigenous community in Thmei village, Seda commune, Lumphat​ district, Ratanak Kiri province was recognized as indigenous community by Ministry of Rural Development on 23 September 2010.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Letter No. 1537 on the recognition of Tumpoun indigenous community identity in Thmei village, Seda commune, Lumphat​ district, Ratanak Kiri province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Ratanakiri
Tham chiếu tài liệu # 1537/10
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Rural Development
Cơ quan thực thi
  • Minister of Rural Development
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Letter
Chủ đề
  • Communal land
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Ethnic minorities and indigenous people profiles
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 23 tháng 9, 2010
Ngày có hiệu lực 23 tháng 9, 2010
Tài liệu tham khảo Ministry of Rural Development
Liên hệ

Ministry of Rural Development

Address: Street No. 169, Russian Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel: (+855)23 884 639, Fax: (+855)23 991 117, E-mail: Info@mrd.gov.kh, Website: www.mrd.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Letter_from_MRD_Thmey_village_Ratanakiri__23.09.2010.pdf
Các từ khóa IPs,CLT
Ngày đăng tải tháng 9 7, 2018, 08:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 14, 2020, 09:34 (UTC)