Đi thẳng đến nội dung

Minimum Wages Act, 2013 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7)

To meet with the essential needs of the workers, and their families, who are working at the commercial, production and service, agricultural and livestock breeding businesses and with the purpose of increasing the capacity of the workers and for the development of competitiveness, the Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this law.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Minimum Wages Act, 2013 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 7/2013
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Minimum wage
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 3, 2013
Ngày có hiệu lực 22 tháng 3, 2013
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90652/114148/F1221961295/MMR90652%20Eng.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,compensation
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2018, 17:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 15, 2020, 15:29 (UTC)