Đi thẳng đến nội dung

The Myanmar Citizens Investment Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 4/94)

The Foreign and Citizens Investment Law aims to encourage foreign investment to mobilize the natural resources of the country and to promote development of technology.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Myanmar Citizens Investment Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 4

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 4/94
Cơ quan ban hành
  • State Law and Order Restoration Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Foreign investors
  • Forest policy and administration
  • Investment policy and regulations
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Domain law issued by the Governament. No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 3, 1994
Ngày có hiệu lực 31 tháng 3, 1994
Tài liệu tham khảo Official gazette.
Link gốc http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182064
Các từ khóa V4MF,FLEGT,investment law of Myanmar
Ngày đăng tải tháng 8 1, 2018, 15:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 15, 2020, 16:04 (UTC)