Đi thẳng đến nội dung

Myanmar Forest Policy 1995

The policy document formalizes the commitment and intent of the Government in ensuring sustainable development of the forest resource both for environmental and economic purposes.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Myanmar Forest Policy 1995

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # Myanmar Forest Policy (1995)
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Forestry
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 11, 1992
Ngày có hiệu lực 3 tháng 11, 1992
Tài liệu tham khảo Union of Myanmar, Ministry of Forestry, Yangon, 1995
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 20:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 15, 2020, 15:53 (UTC)