Đi thẳng đến nội dung

Myanmar Investment Promotion Plan 2016/17-2035/36

The Government of the Republic of the Union of Myanmar(Government of Myanmar) formulated the Foreign Direct Investment Promotion Plan in Myanmar (FDIPP) in 2014. More recently, the FDIPP was reviewed in terms of the following needs: ■ Conformity to the Investment Policy announced in 2016 and new investment regime of Myanmar under the Myanmar Investment Law and Special Economic Zone (SEZ) Law ■ Further improvement of Myanmar’s business environment ■ Promoting both foreign and domestic investment ■ Responsible and quality investment according to the Investment Policy of 2016 ■ Responding to the recent increases in FDI into Myanmar ■ Proposing further actions for the long-term agenda of investment promotion On the basis of the review, the FDIPP was updated and renamed the Myanmar Investment Promotion Plan(MIPP),integrating domestic investment promotion and foreign investment promotion into one plan in line with the directions of the National Comprehensive Development Plan 2011-30 and the Investment Policy of 2016.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Myanmar Investment Promotion Plan

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • The Union of Myanmar
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn MIPP
Chủ đề Investment policy and regulations
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 10, 2018
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 2016
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

Updates and replaces the Foreign Direct Investment Promotion Plan

Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/news-files/mipp_english_version_with_cover_pages.pdf
Các từ khóa dica
Ngày đăng tải tháng 2 12, 2020, 07:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 19, 2021, 17:34 (UTC)