Đi thẳng đến nội dung

National Action Plan on Cambodian Youth Development 2016-2018

The National Action Plan on Youth Development 2016-2018 is a guideline for the operation, focusing on youth, youth integration, youth work, youth empowerment, youth engagement, efficiency, transparency and diversity.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - National Action Plan on Cambodian Youth Development 2016-2018

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # not found
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Minister of Education Youth and Sport
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Strategic Plan
Chủ đề
  • Family children and youth
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 3, 2016
Ngày có hiệu lực
Tài liệu tham khảo UNFPA Cambodia
Link gốc http://cambodia.unfpa.org/en/publications/national-action-plan-cambodian-youth-development
Liên hệ

UNFPA Cambodia

Address: No. 225, Pasteur Street (51), Phnom Penh 12302, Cambodia Phone:+855 23 215 519 http://cambodia.unfpa.org

Văn bản pháp luật tham khảo National_Action_Plan_on_Cambodian_Youth_Development_2016_2018__01.03.2016.pdf
Ngày đăng tải tháng 8 28, 2017, 04:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 1, 2017, 04:20 (UTC)