Đi thẳng đến nội dung

National Environmental Policy of Myanmar 2019

The Policy provides long-term guidance for government organizations, civil society, the private sector and development partners on the achievement of environmental protection and sustainable development objectives in Myanmar. This Policy builds on Myanmar’s 1994 National Environment Policy, the 1997 Myanmar Agenda 21, the 2009 National Sustainable Development Strategy, the 2008 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, the 2012 Environmental Conservation Law, the 2015 National Comprehensive Development Plan and the 2018 Myanmar Sustainable Development Plan.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - National Environmental Policy of Myanmar 2019

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • The Union of Myanmar
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn NEP 2019
Chủ đề Environment and natural resources policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 1 tháng 10, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 6, 2019
Ngày có hiệu lực 5 tháng 6, 2019
Tài liệu tham khảo website of President Office of the Republic of the Union of Myanmar https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/speeches-and-remarks/2019/06/07/id-9394
Link gốc http://www.ecd.gov.mm/sites/default/files/Law%20PDF/NEP.pdf, https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/environment_energy/national-environmental-policy-of-myanmar.html
Ngày đăng tải tháng 1 13, 2020, 07:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 3, 2020, 03:08 (UTC)