Đi thẳng đến nội dung

Notice on the direction of new energy project proposals in Lao PDR

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Notice on the direction of new energy project proposals in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No.467/PMO
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Notice
Chủ đề Năng lượng
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Yes
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 18 tháng 3, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 3, 2019
Ngày có hiệu lực 18 tháng 3, 2019
Tài liệu tham khảo nan
Link gốc http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/Promulgated%20TIP%20%20Law.pdf
Ngày đăng tải tháng 4 10, 2019, 06:58 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 5, 2019, 07:30 (UTC)