Đi thẳng đến nội dung

Trading and Payment in Crypto

Notification of the Bank of Laos to individuals, traders, employees, soldiers and police throughout Laos to be conscious in trading and to avoid payments in cryptocurrency.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Notice on Trading and Payment in Crypto

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # #156/CO
Cơ quan ban hành
  • Bank of the Lao PDR
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Notice
Chủ đề Banking and financial services policy and regulation
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 11 tháng 8, 2021
Ngày có hiệu lực 11 tháng 8, 2021
Văn bản pháp luật được thay thế
  • No.314 on the use and investment of cryptocurrency trade (29 Auguest 2018)
Tài liệu tham khảo Notice on Trading and Payment in Crypto, #156/ຫກ, 11.08.2021. 2 pages.
Link gốc https://www.bol.gov.la/fileupload/13-08-2021_1628839332.pdf?fbclid=IwAR1EavMOdZ4fV7Rta0kHr6U2TSPt548w20uyVNZLF0c3aIU70r7-XKHQOKM
Các từ khóa cryptocurrency,digital trade,ເງິນຄຣິບໂຕ
Ngày đăng tải tháng 11 25, 2021, 08:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 10, 2022, 08:17 (UTC)