Đi thẳng đến nội dung

Notification No.10 on Designation of Development Zone

The Republic of the Union of Myanmar, Myanmar Investment Commission in exercise of the powers conferred under Section 100 (b) of Myanmar Investment Law, with the approval of Union Government, issued this notification to specify Less Developed Regions as Zone 1, Moderate Developed Regions as Zone 2 and Developed Regions as Zone 3 as follows for the purpose of income tax exemption and relief as described in Section 75 (a) of the said Law.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Notification No.10 on Designation of Development Zone (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 10
Cơ quan ban hành
  • Myanmar Investment Commission
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Notification
Chủ đề
  • Administration
  • Investment policy and regulations
  • SDG9 Industry Innovation and Infrastructure
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 2, 2017
Ngày có hiệu lực 22 tháng 2, 2017
Tài liệu tham khảo Myanmar Investment Commission
Link gốc https://www.dica.gov.mm/en/topic/laws-rules-and-notifications?title=zone&tid_1=All&field_laws_rules_tid=All&field_languages_tid=All&date_filter_1%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=
Liên hệ

Myanmar Investment Commission Address:No. 1, Thitsar Road, Yankin Township,Yangon, Myanmar Email: dica.ip.mm@gmail.com

Các từ khóa Development Zone
Ngày đăng tải tháng 4 6, 2021, 20:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 12, 2021, 10:56 (UTC)