Đi thẳng đến nội dung

Notification No. 441 on the list of volunteer lawyers providing free legal advice and defense to the poor

This notification aims to show the list of volunteer lawyers providing free legal advice and defense to the poor. As of March 18, 2021, the Bar Association of the Kingdom of Cambodia has received 438 volunteer lawyers (as attached list), which 249 lawyers volunteer to provide free consultation and 189 lawyers volunteer to defend the case for free.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Notification​ No.​ 441​ on​ the​ list​ of​ volunteer​ lawyers​ providing​ free​ legal​ advice​ and​ defense​ to​ the​ poor

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 441
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Notification
Chủ đề
  • Liên đoàn luật sư và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý
  • Luật pháp và tòa án
  • Luật và các quy định
  • Các cơ sở trợ giúp pháp lý
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 3, 2021
Ngày có hiệu lực 19 tháng 3, 2021
Tài liệu tham khảo The Bar Association of the Kingdom of Cambodia
Link gốc https://bakc.org.kh/index.php/km/3374-2021-03-19-12-41-07
Liên hệ

The Bar Association of the Kingdom of Cambodia

Address: Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital. Tel: 023 622 7070 Email: https://www.bakc.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Notification_No._441_on_the_list_of_volunteer_lawyers_providing_free_legal_advice_and_defense_to_the_poor__19.03.2021.pdf
Các từ khóa The Bar Association of the Kingdom of Cambodia,Volunteer Lawyer,Prono legal services
Ngày đăng tải tháng 9 21, 2021, 03:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 21, 2021, 09:49 (UTC)