Đi thẳng đến nội dung

Notification on List of goods subject to import-export control and prohibition

Goods subject to import – export prohibition are dangerous and have a severe effect on national security, peace and public safety in order to protect the social/public order; the standard of living; national cultures and traditions; human, animal and plant life or health; national treasures of artistic, historic or archaeological value; architectural value; and national resource preservation; to comply with the United Nations treaties and national laws and regulations.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 1376/MOIC.DIMEX
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Industry and Commerce
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Khác
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 10, 2006
Ngày có hiệu lực 10 tháng 10, 2006
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

This Notification replaces the notification on List of goods subject to import-export prohibition N. 0284/MOC.FTD date 17/6/2004 and the notification on List of goods subject to import-export approval from trade and other related government agencies

Tài liệu tham khảo ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ No. 1376/MOIC.DIMEX ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 10 ຕຸລາ 2006.
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 4 16, 2018, 16:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 19, 2022, 10:09 (UTC)