Đi thẳng đến nội dung

Notification Re : Prescription of Powers and Duties of Ministers as Powers and Duties of the Prime Minister

Pursuant to the Declaration of an Emergency Situation in all areas of the Kingdom of Thailand as from 26 March B.E. 2563 (2020);

By virtue of Section 7 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005), the Council of Ministers approved a resolution on 24 March B.E. 2563 (2020) that the powers and duties of all Ministers having charge and control of execution of the laws shall be temporarily transferred as powers and duties of the Prime Minister, only in relation to the provisions on the issue of a permission, approval, order, command or aid in the prevention, remedy, suppression or withholding in an emergency situation or rehabilitation or provision of assistance to the people.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Notification Re : Prescription of Powers and Duties of Ministers as Powers and Duties of the Prime Minister (Unofficial Translation)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Cơ quan thực thi
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Notification
Chủ đề
  • Dịch vụ công
  • Luật và các quy định
  • Dịch vụ công và thủ tục hành chính về luật
Giấy phép Other (Public Domain)
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Upon the Emergency Decree: http://www.krisdika.go.th/web/guest/regulation

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 3, 2020
Ngày có hiệu lực 25 tháng 3, 2020
Tài liệu tham khảo The Royal Gazette No. 137 Special Section 69 d 25 March 2020 / ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง 25 มีนาคม 2563
Link gốc English: http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/03-Notification.pdf / Thai: http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/03-Thai.pdf
Liên hệ

Office of the Council of State http://www.krisdika.go.th/web/guest/regulation

Các từ khóa COVID-19,Coronavirus,Notification,Emergency situation
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2020, 09:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 29, 2020, 09:32 (UTC)