Đi thẳng đến nội dung

Approval of the National Action Plan on Green Growth in Viet Nam for the Period of 2014-2020

Themes, Groups of Activities, and Specific Activities to action green growth in Viet Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Approval of the National Action Plan on Green growth in Vietnam For the Period of 2014-2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 403/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Economy and commerce
  • Environment and natural resources
  • Urban administration and development
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a public policy document this document falls in the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 3, 2014
Ngày có hiệu lực 20 tháng 3, 2014
Tài liệu tham khảo No: 403/QĐ-TTg
Các từ khóa green growth,sustainable economic development
Ngày đăng tải tháng 3 12, 2018, 08:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 15, 2018, 10:09 (UTC)