Đi thẳng đến nội dung

Notification no. 0016 on the opening of exploration concessions for exploration license applications

This notification aims to ​indicate the opening of a mining concession area for applying for a mining license of 155-hectare exploration license in Chhouk district, Kampot province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Notification no. 0016 on the opening of exploration concessions for exploration license applications

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampot
Tham chiếu tài liệu # 0016
Cơ quan ban hành
  • Minister of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas No. 0016
Chủ đề
  • Khai khoáng quy mô công nghiệp
  • Khai khoáng
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 11, 2022
Ngày có hiệu lực 18 tháng 11, 2022
Tài liệu tham khảo Ministry of Mines and Energy
Liên hệ

Ministry of Mines and Energy Tel: 023 219 574 Email: spokeman@mme.gov.kh Website: mme.gov.kh Address: Preah Norodom Blvd, Corner of Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Văn bản pháp luật tham khảo Notification_No_0016__18.11.2022.pdf
Các từ khóa Mining Concession
Ngày đăng tải tháng 11 23, 2022, 10:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 23, 2022, 14:05 (UTC)