Đi thẳng đến nội dung

Prakas no. 1020 on rules and procedures for implementing tax obligations for business gambling enterprises

This Prakas aims to define the rules and procedures for the implementation of fiscal obligations for commercial gambling enterprises to ensure the effective management of tax collection on all types of commercial gambling businesses.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas no. 1020 on rules and procedures for implementing tax obligations for business gambling enterprises

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Minister of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas no. 1020
Chủ đề
  • Gaming
  • Taxation
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 12, 2022
Ngày có hiệu lực 30 tháng 12, 2022
Tài liệu tham khảo General Department of Taxation
Link gốc https://www.tax.gov.kh/en/categories/lgZ8c05724474872
Liên hệ

GDT Head Quater

(855) 23 266​ ​668 gdt@tax.gov.kh Corner Russian Federation & Mao Tsetong Blvd. Sangkat Toek La ak I, Khan Tuol Kork, Phnom Penh Postal Code : 120404

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_1020__30.12.2022.pdf
Các từ khóa Prakas No. 1020,Tax
Ngày đăng tải tháng 3 2, 2023, 02:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 14, 2023, 02:09 (UTC)