Đi thẳng đến nội dung

Prakas No.1053 on strategies and plans for developing rural electrification in Cambodia

This Prakas aims to define strategies and plans for the development of rural electrification in the Kingdom of Cambodia in 2011-2030 in order to achieve the goals of the Royal Government's rural electrification program.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No.1053 strategies and plans for developing rural electrification in Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 1053
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Industries, Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas No.1053
Chủ đề
  • Development and funding for electricity
  • Electricity policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 11, 2011
Ngày có hiệu lực 30 tháng 11, 2011
Tài liệu tham khảo Ministry of Mines and Energy
Link gốc https://bit.ly/3raE63X
Liên hệ

Ministry of Mines and Energy Address ៖ #01,Preah Norodom Blvd(41), Sangkat Wat Phnom, Khan Daun penh, Phnom Penh. Tel ៖ +855 23 219 574 Fax ៖ +855 23 219 584 E-mail ៖ info@mme.gov,kh Website ៖ www.mme.gov.kh POB ៖ 49 Postal Code ៖ 12210

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_1053__30.11.2011.pdf
Các từ khóa Strategies and Plans,Rural development,Electrification
Ngày đăng tải tháng 9 11, 2023, 07:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 19, 2023, 09:02 (UTC)