Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 114 on the list of infectious diseases

This Prakas sets out a list of animal epidemics in accordance with the International Organization for Disease Control and Prevention.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 114 on the list of infectious diseases

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 114
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas No. 114
Chủ đề
  • Agriculture
  • Livestock farming
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 1, 2006
Ngày có hiệu lực 24 tháng 1, 2006
Tài liệu tham khảo Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
Liên hệ

Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries

Address: No. 200, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh Phone: (855) 23 726128/23 726 129/97 76 66 989 Fax: (855) 23 217 320 Email: info@maff.gov.kh Website: http://www.maff.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_114__24.01.2006.pdf
Các từ khóa animal disease,list of animal epidemics
Ngày đăng tải tháng 9 23, 2021, 03:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 23, 2021, 03:58 (UTC)