Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 2175 on lawyers of capital and provincial administration

This Prakas aims to promote respect and strengthen the principles of legality of letters, regulations and decisions of the capital and provincial administration and to ensure the protection of the legitimate interests of the capital and provincial administration when there is complaint by setting up team of lawyers of capital and provincial administration.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas​ No.​ 2175​ on​ lawyers​ of​ capital​ and​ provincial​ administration

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 2175
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Interior
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Law and judiciary
  • Laws and regulations
  • Legal aid providers
  • Regulation of lawyers
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 8, 2021
Ngày có hiệu lực 20 tháng 8, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Interior
Link gốc https://www.facebook.com/BAKCCambodia/posts/6614842118587714
Liên hệ

Ministry of Interior

Address: #275, Norodom Blvd, Phnom Penh. Tel: 023 721 905, 023 726 052, 023 721 190 Email: info@interior.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No._2175_on_lawyers_for_capital_and_provincial_administration__20.08.2021.pdf
Các từ khóa The Bar Association of the Kingdom of Cambodia,Lawyers of capital and provincial administration
Ngày đăng tải tháng 9 21, 2021, 10:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 21, 2021, 10:28 (UTC)