Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 236 on the ending of permission to export all types of sand and mud sand in Koh Kong province to oversea

This Prakas aimed to end the permission to export all types of sand and mud sand in Koh Kong province to oversea.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 236 on the ending of permission to export all types of sand and mud sand in Koh Kong province to oversea

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 236 PN PSD PrK
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Industries, Mines and Energy
Cơ quan thực thi
  • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Exports
  • Minerals and mineral products
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 7, 2017
Ngày có hiệu lực 10 tháng 7, 2017
Tài liệu tham khảo Ministry of Mines and Energy
Link gốc http://www.mme.gov.kh/kh/download?q=&cid=13&s_date=&e_date=
Liên hệ

Ministry of Mines and Energy

Address: No. 79, 89, Pasteur Street (51), a new shopping district 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Phone: (855) 23 219 574 Email: info@mme.gov.kh, Website: http://www.mme.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No.236_10.07.2017.pdf
Các từ khóa export,sand
Ngày đăng tải tháng 7 20, 2017, 09:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 16, 2017, 07:40 (UTC)