Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 377 on the establishment and launching on the use of logo of protected area

Prakas No. 377 on the establishment and launching on the use of logo of protected area shows that the form of the protected area type sign is determined by the external form as well as the form of the design of the General Department of Protected Areas, but the inner part is marked according to the type and diagnostic characteristics of each protected area.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 377 on the establishment and launching on the use of logo of protected area

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 377
Cơ quan ban hành
  • Minister of Environment
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Environment
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas No. 170
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Environmental and biodiversity protection
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 12, 2021
Ngày có hiệu lực 24 tháng 12, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Environment
Link gốc https://www.moe.gov.kh/index/40353
Liên hệ

Contact of the Ministry of Environment Adress: Techo Heritage Building, Lot 503, Rubber Road, Bassac River Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh Tel: (+855) 23 213 908 Fax: (+855) 23 220 369

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_377__24.12.2021.pdf
Các từ khóa Prakas No. 377,Environmental protected sign,Environment protected area,Type of Environmental protected area
Ngày đăng tải tháng 1 3, 2023, 02:40 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 5, 2023, 03:01 (UTC)