Đi thẳng đến nội dung

Joint Prakas No. 498 on provision of the public services delivered by the Ministry of Posts and Telecommunications

The public services provided by the Ministry of Posts and Telecommunications have been prepared in a list of services detailing the type of services, the maximum cost of services, the maximum service provision, and the validity of each type of public service as attached in the Appendix of this Prakas.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Joint Prakas No. 498 on provision of the public services delivered by the Ministry of Posts and Telecommunications

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 498
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
  • Ministry of Posts and Telecommunications
Cơ quan thực thi
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Posts and Telecommunication
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Government
  • Government services
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 5, 2018
Ngày có hiệu lực 1 tháng 6, 2018
Tài liệu tham khảo Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC)
Link gốc https://www.trc.gov.kh/wp-content/uploads/2018/06/20180508-498-MPTC.pdf
Liên hệ

Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC), Ministry of Posts and Telecommunications

Address: Street 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 722 333, Fax: (855) 23 723 222, Email: info@acu.gov.kh, Website: www.acu.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_498_KH__08.05.2018.pdf
Các từ khóa public_service
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2018, 09:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 4, 2018, 11:02 (UTC)