Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 538 on the Establishment and Management of Community Forest Area of Phnom Raing in Beoung Lvea Commune, Santuk District, Kampong Thom Province

The Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries issued a Proclamation on establishment and management of Community forest area of Phnom Raing in Beoung Lvea Commune, Santuk District, Kampong Thom Province. The total size of Community forest area is 294 hectares. The objectives of this community forest area are to manage, protect, and develop the community forest also to support the Government's policy in poverty reduction.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 538 on the Establishment and Management of Community Forest Area of Phnom Raing in Beoung Lvea Commune, Santuk District, Kampong Thom Province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampong Thom
Tham chiếu tài liệu # 538 BK.KSK
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
Cơ quan thực thi
  • Minister of Agriculture Forestry and Fisheries
  • Commune Governor/Council
  • Forestry Administration
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Administration
  • Community forest
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 9, 2017
Ngày có hiệu lực 26 tháng 9, 2017
Tài liệu tham khảo The Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries
Link gốc http://bit.ly/2y52v9i
Liên hệ

The Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries Address: No. 200, Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh Email: info@maff.gov.kh Phone: (855) 23 726 128/23 726 129 Fax: (855) 23 217 320 Website: http://www.maff.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_538_KH__26.09.2017.pdf
Các từ khóa Community Forest Area,Kompong Thom
Ngày đăng tải tháng 10 25, 2017, 03:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 6, 2017, 04:07 (UTC)