Đi thẳng đến nội dung

Inter-ministerial prakas No. 614 on procedures and ways for applying to export mineral products

This proclamation focuses on the procedures and ways for applying to export mineral products, which both ministry of economy and finance and ministry of mines and energy need to take action.​ Applying to export mineral products must be done through the procedures and ways set out in this proclamation.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Inter-ministerial prakas No. 614 on procedures and ways for applying to export mineral products

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 614
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Energy
  • Minerals and mineral products
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 6, 2017
Ngày có hiệu lực 22 tháng 6, 2017
Tài liệu tham khảo Ministry of Economy and Finance
Link gốc https://www.facebook.com/MMECambodia/posts/1872259616290279
Liên hệ

Ministry​ of​ Economy​ and​ Finance

Address:​ Street​ 92,​ Sangkat​ Wat​ Phnom,​ Khan​ Daun​ Penh,​ Phnom​ Penh. Tel:​ (+855)​ 23​ 890​ 666 Email:​ admin@mef.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No._614_on_procedures_and_ways_for_applying_to_export_mineral_products__22.06.2021
Các từ khóa Mineral products,Export,Procedures
Ngày đăng tải tháng 9 3, 2021, 07:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 7, 2021, 02:33 (UTC)