Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the Management of Prisons

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 207
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Judiciary and courts
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 3, 1998
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:44 (UTC)